PEXPIREAT 这个命令和EXPIREAT命令类似,但它以毫秒为单位设置 key 的过期 unix 时间戳,而不是像EXPIREAT那样,以秒为单位。

返回值

integer-reply, 只有以下两种值:

  • 如果生存时间设置成功,返回 1 。
  • 当 key 不存在或没办法设置生存时间时,返回 0 。 (查看: EXPIRE命令获取更多信息).

例子

redis> SET mykey "Hello"
OK
redis> PEXPIREAT mykey 1555555555005
(integer) 1
redis> TTL mykey
(integer) 192569170
redis> PTTL mykey
(integer) 192569169649
redis>